Regulamin

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO SWEET LITTLE HOME

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

pod adresem www.sweetlittlehome.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sweetlittlehome.pl (zwany dalej: Sklep internetowy

Swett Little Home, jest prowadzony przez Barbarę Naudzius - Chmielewską Sweet Little Home, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5992527284 REGON: 382844851, ul. Wczasowa 6 66-446 Karnin

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Wczasowa 6 66-446 Karnin

2) numer telefonu : 539977766

3) adres poczty elektronicznej: sweetlittlehomepl@gmail.com

1.4. Regulamin sklepu internetowego Sweet Little Home umieszczony jest nieprzerwanie na

stronie internetowej www.sweetlittlehome.pl w sposob umożliwiający Klientom jego

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest rownież udostępniany

Klientom przed zawarciem umowy.

 • 2 Definicje

Pojęcia, ktorymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczegolności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Barbara Naudzius- Chmielewska ul. Wczasowa 6 66-446 Karnin

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sweetlittlehome.pl 

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem

umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, ktorej przepisy szczegolne przyznają zdolność prawną, ktora dokonuje lub

planuje dokonać Zamowienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

elektronicznej, w tym rownież Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

Przedsiębiorcę,

2.10. Zamowienie – oświadczenie woli Klienta, w ktorym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, ktora zawiera w szczegolności cenę, rodzaj, ilość Towarow lub

Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarow i usług są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty

polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Sweet Little Home, jak rownież opisy

towarow i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy –

zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamowienia do realizacji przez

Sprzedającego.

3.4. Do złożenia zamowienia w sklepie internetowym Sweet Little Home konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamowienia w Sklepie internetowym Sweet Little Home konieczne

jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

ktora dopasowuje treść strony do urządzenia na ktorym jest ona wyświetlana. Strona

Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarowno na komputerach stacjonarnych jak i

rownież urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Sweet Little Home posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokoł szyfrowania komunikacji.

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamowienia w sklepie internetowym Sweet Little Home można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamowienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komorkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamowienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamowienia do realizacji. Potwierdzenie zamowienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej

na adres podany w formularzu zamowienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamowienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej

informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamowienia, o ktorym mowa

w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamowień w Sklepie internetowym Sweet Little Home jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Sweet Little Home istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobow:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- płatność gotowką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawcow zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamowienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na ktory należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu  zamowienie jest przekazywane do

realizacji.

5.4. Sklep internetowy SweetLittle Home umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisow płatności elektronicznych takich jak:

-PayU

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobow w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy

sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

 • 6 Dostawa

6.1. Zamowione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamowienia.

6.2. Czas wysyłki towarow jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego

wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła

w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku

niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym

niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamowionych Towarow odbywa się za pośrednictwem:

- GLS

- Kurier InPost

- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamowieniu.

6.5. Klient może rownież odebrać zamowiony towar osobiście w siedzibie firmy Sweet Little Home. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztow dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, ktore oprocz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na

stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamowienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbior. Od tej

pory towar staje się własnością Klienta.

 • 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ktory

zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od

zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania

przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o ktorym mowa w punkcie poprzedzającym,

Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, ktore może zostać

wysłane pocztą na adres: ul. Wczasowa 6, 66-446 Karnin; może to także zrobić

drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy

przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sweetlittlehomepl@gmail.com. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu

złożone po terminie, o ktorym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutkow prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamowienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego

formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztow wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę

na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposob dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2

ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty

zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania

zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w terminie 14 dni od daty, w ktorej

odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,

rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego

upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia

przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o rownowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w

tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego

niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o ktorym mowa w § 7 pkt 7.9

Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposob

zwrotu, ktory nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

dodatkowych kosztow.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do

umow ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od

daty wydania mu towaru.

 • 8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności

Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz

poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać

informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Wczasowa 6 lub poprzez e-mail sweetlittlehomepl@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta

towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę

wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową

zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność

reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca

uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegołowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji

społecznych, do ktorych zadań statutowych należy ochrona konsumentow,

Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczegolności (lecz nie wyłącznie) następujące

przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobow rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow

polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017

 1. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do wojewodzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o

pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na

temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej

ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źrodło

informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporow mogących powstać

pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 • 9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim

miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim

z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientow. Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisow

prawa, ani praw osob trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi

umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [nazwa sklepu].

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy

opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczegolności gdy opinia

narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe,

narusza prawa autorskie itd.

 • 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Sweet Little Home, dostępnego na stronie www.sweetlittlehome.pl.

 • 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krotszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany

jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sweetlittlehome.pl.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2020r.

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl